Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich

23.06.2019

W dniach 13-15 czerwca br. odbył się na AGH w Krakowie IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich. Hasłem przewodnim krakowskich obrad był „Inżynier Przyszłości”. RR FSNT NOT w Słupsku reprezentowali kol. Krystyna Popiel i kol. Tadeusz Bruzda. Uczestniczyli w sesjach plenarnych i tematycznych. W Zjeździe uczestniczyli polonijni inżynierowie z Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Austrii, Litwy, Grecji, Szwajcarii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii.

Nawiązano kontakty i przeprowadzono kilka rozmów, podczas których wymieniono doświadczenia i nawiązano współpracę stowarzyszeniową.

 

więcej informacji

„Młody Innowator” w słupskich szkołach 2019

27.06.2019

W dniu 3 czerwca 2019r. w Warszawie uroczyście podsumowano XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”, który jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Celem konkursu jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Jury Konkursu, działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, przyznało tytuły laureatów.

Zdobywcami I Miejsca w Polsce, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, został zespół z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku w składzie: Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski za pracę pt. „Urządzenie tłumiące dźwięki, drażniące mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe”.  Opiekunem zespołu jest Krzysztof Kaluga.

Nasz zespół zdobył również NAGRODĘ SPECJALNĄ przyznaną przez Jerzego Kwiecińskiego- Ministra Inwestycji i Rozwoju, który osobiście wręczył ją uczniom.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w XII edycji Konkursu Młody Innowator. Prof. nadz. dr hab. inż. Michał Szota wręczył naszym laureatom dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na Międzynarodową Wystawę Wynalazków (IWIS 2019- International Warsaw Invention Show), która będzie zorganizowana w październiku jako trzydniowe wydarzenie.

Warto dodać, że nasi uczniowie pod kierunkiem Marka Nędzusiaka zajęli I miejsce w Polsce w OLIMPIADZIE INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI w kategorii: USPRAWNIENIA SOFTWAROWO – TECHNICZNE.

 

Krótka historia

Jak co roku Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku promowała Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”, który tradycyjnie realizowany był pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej tym razem była to już XII edycja.

Głównym organizatorem był Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Tegoroczny konkurs realizowany był pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

    Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.

   I etap był organizowany w szkołach, a o jego przebiegu decydowali nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu były dowolne rozwiązania, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Rozwiązanie powinno być jak najprostsze.

   Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

    W Słupsku od dawna są to nauczyciele fizyki państwo Grażyna i Jarosław Linder aktualnie pracujący w Społecznym Liceum im „Zjednoczonej Europy” i w Zespole Szkół Informatycznych.

    W bieżącym roku inspiratorami i opiekunami prac swoich uczniów byli także Krzysztof Kaluga z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza i Milena Ginko z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Konkurs zakładał działania zespołowe, uczył wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy on dzieci i młodzież wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace w ubiegłych latach odznaczały się oryginalnością.

   W roku bieżącym do konkursu przystąpiła młodzież z czterech słupskich szkół, które oceniane były przez komisję w skład, której wchodzili: z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku dr Anna Kreft metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczyciel w zakresie pracy z uczniem zdolnym, diagnozy edukacyjnej oraz edukacji przyrodniczej, Joanna Pawlak- Jęczewska metodyk-konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych, z ramienia NOT wiceprezes Krystyna Popiel i Jan Perz nauczyciel zawodu Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Po przeprowadzeniu wstępnej oceny prace te prezentowane były przed gremium fachowców podczas posiedzenia Rady Regionalnej NOT.

    W bieżącym roku zgłoszono następujące prace:

1.”Urządzenie tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe” autorstwa Błażeja Smorawskiego i Kacpra Ostrowskiego z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza

2.”Mini fabryka” autorstwa Przemysława Supiety, Marcina Stolarczyka, Dominika Marquartz i Piotra Szostek z kl. IIcT z  Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych.

3.”Plecak zwiększający bezpieczeństwo” autorstwa Krzysztofa Rogińskiego, Marcina Szyszko i Kordiana Mętlewicz z Zespołu Szkół Informatycznych.

4.”Szybowiec jako sposób na ekologiczny i szybki transport w dobie zakupów i dostaw Internetowych” autorstwa Pawła Michońskiego i Pawła Szczepańskiego z I kl I Społecznego Liceum im „Zjednoczonej Europy”.

 

Autorzy prac oraz ich opiekunowie zostali wyróżnieni przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku nagrodami książkowymi oraz listami gratulacyjnymi.

    Relacja z tego wydarzenia była prezentowana w telewizji słupskiej promując myśl techniczną słupskiej młodzieży.

    XII gala finałowa konkursu odbyła się 3 czerwca w  Warszawskim Domu Technika NOT. Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków.

    Rok 2019 jest dla nas bardzo szczęśliwy!

Jury XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora 2018/2019 przyznało I miejsce w kategorii Liceum uczniom: Błażejowi Smorawskiemu i Kacprowi Ostrowskiemu z kl. III Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku za projekt „Urządzenie Tłumiące dźwięki drażniące dla mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe” przygotowany pod kierunkiem mgr. Krzysztofa Kalugi. Nasi uczniowie zostali wyróżnieni także nagrodą Ministra Inwestycji i Rozwoju. Nagrodę, wręczał sam minister Jerzy Kwieciński. Cieszymy się bardzo, że praca naszych uczniów została tak wysoko oceniona zajęła pierwsze miejsce. Osiągnęliśmy sukces kolejny raz w historii tego konkursu.

Krystyna Popiel NOT Słupsk

Zdjęcia Edward Kasierski  NOT Słupsk

więcej informacji

XXII SŁUPSKA KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA pt. „INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”

23.06.2019

W dniu 31 maja 2019 roku Domu Technika NOT w Słupsku odbyła się po raz XXII Słupska Konferencja Naukowo - Techniczna pod tytułem „Innowacje w konstrukcji samochodów a ochrona środowiska”. Organizatorem konferencji tradycyjnie była Rada Regionalna FSNT-NOT w Słupsku. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, oraz Starosty Słupskiego Pawła Lisowskiego.Patronat naukowy nad tegoroczną konferencją przyjął: Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeuszem Bohdal.Oprawę naukową konferencji sprawował prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka z Politechniki Koszalińskiej.

              Podczas konferencji wygłoszono referaty, których autorami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni z Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i  Politechniki Gdańskiej.Konferencja Słupska odgrywa ważną rolę w środowisku naukowym związanym z zagadnieniami motoryzacji i ochrony środowiska.

więcej informacji

„Młody Innowator ” w słupskich szkołach

05.07.2019

11 kwietnia 2019 r. o godz.15.30 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku ul. Garncarska 4 odbyło się podsumowanie II Etapu Konkursu „Młody Innowator 2018/19”, Komisja oceniła i zakwalifikowała do III ETAPU KONKURSU „MŁODY INNOWATOR”-2018/2019  następujące prace w kategorii : Szkoły Ponadgimnazjalne.

1. URZĄDZENIE  TŁUMIACE  DŹWIĘKI  DRAŻNIACE  DLA  MIZOFONIKÓW  PRZY  UŻYCIU ALGORYTMÓW WYKORZYSTUJĄCE  UCZENIE  MASZYNOWE

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im.  Adama Mickiewicza

Nauczyciel nadzorujący pracę   mgr Krzysztof Kaluga   

Błażej Smorawski kl. 3, Kacper Ostrowski kl.3

2. MINI FABRYKA

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych  Słupsk ul. Niedziałkowskiego 

Nauczyciel nadzorujący  pracę mgr inż. Milena Ginko

Przemysław Supieta kl.II cT, Marcin Solarczyk kl.II cT, Dominik Marquardt kl.II cT, Piotr Szostek kl.II cT

3. PLECAK ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO

Zespół Szkół Informatycznych Słupsk ul. Koszalińska 9

Nauczyciel nadzorujący pracę mgr Grażyna Linder

Krzysztof Rogiński, Marcin Szyszko, Kordian Mętlewicz 

4. SZYBOWIEC JAKO SPOSÓB NA EKOLOGICZNY I SZYBKI TRANSPORT W DOBIE ZAKUPÓW I DOSTAW INTERNETOWYCH

I Społeczne LO im. ”Zjednoczonej Europy” Słupsk ul. Banacha 10

Nauczyciel nadzorujący pracę - Grażyna Linder

Paweł Michoński kl. I, Paweł Szczepański kl.I

     Autorzy prac oraz ich opiekunowie zostali wyróżnieni przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku nagrodami książkowymi oraz listami gratulacyjnymi .

     Relacja z tego wydarzenia była prezentowana w telewizji słupskiej promując myśl techniczną słupskiej młodzieży.

Wszystkie prace zostały wysłane do głównej Komisji działającej wspólnie przy Komitecie Naukowo -Technicznym FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, Towarzystwem Kultury Technicznej, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

więcej informacji

Komunikat

02.04.2019
Zarząd RR FSNT NOT w Słupsku zaprasza do opracowania artykułu i wygłoszenia referatu na Konferencji nt.:„INNOWACJE W KONSTRUKCJI SAMOCHODÓW A OCHRONA ŚRODOWISKA”
Konferencja odbędzie się w Słupsku w dniu 31 maja 2019r.
 
z poważaniem
Tadeusz Bruzda
Prezes RR FSNT NOT w Słupsku
W załączeniu:
więcej informacji

Rusza XII edycja Konkursu Młody Innowator pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

09.10.2018

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, po raz 12-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych (kl. IIII) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego istota polega na jego powszechności, na odstąpieniu od elitarności, jaką zawierają formuły innych konkursów. Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. I etap jest organizowany w szkole, a o jego przebiegu decydują nauczyciele, samorząd uczniowski i  rodzice. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto kontynuować jego rozwijanie. Młodzież wykazuje się dużymi zdolnościami, a wykonane projekty zaskoczyły wielu pasjonatów techniki i były impulsem do nowych rozwiązań. W sukcesach uczniów należy podkreślić rolę pasjonatów - nauczycieli, promotorów zgłaszanych projektów, dzięki których zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija.

Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy dzieci wokół wspólnego celu. Wielu dotychczasowych uczestników wykazało się techniczną wyobraźnią, a nagrodzone i wyróżnione prace odznaczały się oryginalnością.

X i XI gala finałowa konkursu odbyła się w  Ministerstwa Edukacji Narodowej, które doceniając nasz konkurs zaprosiło do laureatów do swojej siedziby.

Na uroczysty finał zapraszani są autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.  Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace w każdej kategorii są wręczane dyplomy i nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS” organizowanej w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków. 

W załączeniu:

Informacji w sprawie konkursu udzielają: 

Anna Kowalska   22 336 12 7   anna.kowalska@not.org.pl
Krystyna Popiel   59 8422538   krystyna.popiel@onet.eu
Zapraszamy do udziału.

Szczegóły informacji o Konkursie znajduje się pod adresem: http://enot.pl/olimpiady/item/1285-rusza-xii-edycja-konkursu-mlody-innowator-pod-patronatem-ministra-edukacji-narodowej

więcej informacji

Jubileusz 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku

27.09.2018

W dniu 14 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Rady Regionalnej FSNT NOT. Honorowym Patronatem jubileusz objęli: Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń i Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski.

W jubileuszowej uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski, Prezes Rady Pomorskiej FSNT NOT Bożena Kawalec-Pietrenko, Przewodnicząca Rady Miasta Słupska Beata Chrzanowska oraz Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji Jan Suski.

Uroczystości poprowadził Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda. Za szczególne zasługi i osiągnięcia w pracy w stowarzyszeniach naukowo-technicznych oraz w Radzie Regionalnej, najwyższe odznaczenia FSNT NOT – Diamentowe Odznaki Honorowe NOT otrzymali: Kazimiera Rennert (SITSpoż), Krystyna Popiel (SITR) oraz Władysław Baryło (SEP). Złotą Honorową Odznaką NOT odznaczony został Mirosław Bulera (PZITB), a Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT Olga Dudek (SGP), Piotr Gaweł (SEP) i Stefan Bajer (SGP). Tytuł Zasłużonego Seniora NOT otrzymał Stanisław Pawlak (SITWM). Wpisem do księgi zasłużonych dla FSNT NOT w Słupsku zostali wyróżnieni: Zdzisław Kołodziejski (SITR), Bolesław Giczewski (SITR), Jan Ryszard Kurylczyk (SEP), Marian Rudziecki (SEP) oraz Lech Wojtecki (SIMP).

W części seminaryjnej wystąpiła Prezes ZG FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny z referatem nt. „Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w budowie państwowości” następnie dr Jan Suski z SIiTP Francja wygłosił referat „Opomiarowanie mediów w budynkach inteligentnych”.

Krótki rys historyczny słupskiej jednostki NOT przedstawił Prezes RR FSNT NOT w Słupsku Tadeusz Bruzda, o członkach działających w NOT i prasujących w biurze NOT wspominała Kazimiera Rennert. W programie artystycznym jubileuszu wystąpili: Chór Młodzieżowy „KANTELE” z LO nr 1 w Słupsku i z recitalem inż. Anna Poźlewicz z Wilna.

Uroczystość zakończyła kolacja integrująca słupskie środowisko techniczne, przyjaciół NOT i gości.

                

                

                

więcej informacji

Wilno - Troki 2018

11.07.2018

więcej informacji

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

19.06.2018

więcej informacji

XXI SŁUPSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

19.06.2018

więcej informacji
© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku