Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Komisja Kwalifikacyjna / Wnioski

Komisja Kwalifikacyjna przy RR FSNT NOT w Słupsku sprawdza kwalifikacje i nadaje uprawnienia eksploatacyjne osobom na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym.

W celu uzyskania bliższych informacji i zgłoszenia udziału w szkoleniach i egzaminach prosimy o kontakt tel. 507184925 lub e-mail  teresastaniuk@op.pl

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: *)

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektromagnetyczne o napięciu nie wyższym niż I kV;
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej I kV;
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 6. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 7. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 8. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach 1-9.

U W A G A wydrukować dwustronnie

Wniosek dla grupy 1  -  pobierz

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: *)

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, omocy powyżej 50 kW;
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego  powietrza i gazów technicznych;
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozkładu paliw, o pojemności skladowania odpowiadającej masie ponad 100  Mg;
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

U W A G A wydrukować dwustronnie

Wniosek dla grupy 2 pobierz

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe: *)

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie ;
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. Sieci gazowe przesyłowy o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. Turbiny gazowe;
 10. Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

U W A G A wydrukować dwustronnie

Wniosek dla grupy 3  pobierz

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku