Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Piotr Gaweł wiceprezes

Misja FSNT-NOT:
Naczelna Organizacja Techniczna jako Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: twórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

Wyciąg ze statutu - cele

Celem działalności Rady jest:

 1. Prezentowanie wspólnych problemów kadry inżynieryjno-technicznej wobec społeczeństwa oraz terenowych organów państwowych, gospodarczych, społecznych związkowych i innych.
 2. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, zainteresowań i potrzeb.
 3. Ochrona interesów stowarzyszeń, techników oraz inżynierów zrzeszonych w FSNT.
 4. Zabieganie o wyższy status inżynierów i techników oraz ochrona ich pozycji zawodowej.
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 6. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 7. Prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 9. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 11. Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji.
 12. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 13. Działania wspomagające techniczne, szkoleniowo-informacyjnie organizacje pozarządowe sfederowane z Federacją NOT.
 14. Oddziaływanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji i techniki.
 15. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 16. Działanie na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
 17. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Rada FSNT-NOT realizuje swoje cele przez:

 1. Reprezentowanie członków Federacji z ich upoważnienia,
 2. Prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu do kierunków i warunków rozwoju edukacji, nauki, techniki i gospodarki, statusu inżyniera i technika,
 3. Współpracę z władzami lokalnymi i samorządowymi,
 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. Oddziaływanie na kształtowanie i przestrzeganie etyki zawodowej, zarówno kobiet jak i mężczyzn,
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. Sprawowanie opieki nad zabytkami techniki i kultury technicznej,
 8. Przeznaczenie dochodów z poniżej prowadzonej działalności na cele statutowe stowarzyszeń:
  1. Zakładanie oraz prowadzenie domów i klubów technika, ośrodków doskonalenia kadr, bibliotek, ośrodków postępu technicznego,
  2. Prowadzenie działalności techniczno-usługowej i szkoleniowej,
  3. Prowadzenie działalności na rzecz różnych branż gospodarki energetycznej, tj nadawanie uprawnień zawodowych, kwalifikacyjnych: elektrycznych, elektroenergetycznych i gazowych.

Skład Zarządu:

 

Tadeusz Bruzda Prezes Zarządu
Krystyna Popiel Wiceprezes Zarządu
Piotr Gaweł Wiceprezes Zarządu
Stanisław Wabia Wiceprezes Zarządu
Mariusz Ożarek Sekretarz

Federacja działa na terenie byłego województwa słupskiego od 29 sierpnia 1968r., a osobowość prawną otrzymała 23 kwietnia 1992r. NOT posiada tradycję i uznanie na lokalnym rynku, ciesząc się dużą popularnością.

Organizacja skupia kadrę inżynieryjno-techniczną z różnych branż:

 

SNT
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - PZITB
Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP
Stowarzyszenie Geodetów Polskich - SGP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji - SITK
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - SITLiD
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP
Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich - STOP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa - SITR
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - PZITS
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Spożywców - SITSpoż.
Stowarzyszenie Włókienników Polskich - SWP
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych - SITWM

Osoby skupione w Federacji posiadają gruntowne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, chętnie uczestnicząc w działaniach społecznych.

Naszym atutem jest dobra współpraca z partnerami JST w budowaniu dialogu społecznego. Zbudowaliśmy harmonijną współpracę zarówno z Prezydentem Miasta jak i Starostą Powiatowym przy organizowaniu cyklicznych imprez gospodarczo-społecznych. W zakresie szkoleń zawodowych dla bezrobotnych nawiązaliśmy bliską współpracę z Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Przy NOT działają Ośrodek Innowacji.

POLITYKA JAKOŚCI

Celem Polityki Jakości Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku
jest osiągnięcie sukcesu organizacji.

Podstawowymi kryteriami sukcesu są:

 1. Satysfakcja Klienta.
 2. Szacunek i uznanie dla organizacji w środowisku lokalnym.

W Polityce Jakości opieramy się na następujących zasadach:

 • Jakość oznacza zadowolenie klienta i sprostanie jego wymaganiom, tak w codziennych kontaktach, jak i w ujęciu długofalowej współpracy.
 • Jakość oznacza niezawodną usługę na najwyższym poziomie.
 • Jakość kształtuje się na wszystkich etapach realizowanej usługi.
 • Poprawa jakości jest pracą ustawiczną i prowadzi do ciągłej realizacji działań korygujących i zapobiegawczych.
 • Polityka Jakości opierając się na sprawnej komunikacji wewnętrznej między pracownikami prowadzi do doskonalenia świadczonych usług.

Osiągnięcie celów Polityki Jakości uzyskujemy stosując działania:

 • Poprawa jakości w organizacji jest procesem ciągłym, nadzorowanym, ocenianym i korygowanym.
 • Kształtowanie przekonania, że za jakość odpowiedzialny jest każdy Pracownik organizacji, zaś doskonalenie jest drogą do sukcesu osobistego, wyrastającego z sukcesu organizacji.
 • Każdy Pracownik zna zasady i elementy systemu zarządzania jakością oraz ma przypisane do spełnienia zadania i obowiązki dla funkcjonowania systemu.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie
 

Corocznie w ramach Forum Motoryzacyjnego organizowana jest ogólnopolska konferencja o tematyce motoryzacyjnej, gdzie promujemy nowoczesną myśl technologiczną oraz jesteśmy łącznikami pomiędzy kadrą inżynieryjną a naukowcami.

Bierzemy aktywny udział w organizowanych przez Samorządy (Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe)przedsięwzięciach, imprezach i konkursach.

Prezentacja NOT

https://www.youtube.com/watch?v=hg0KQGBCSdc

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku