Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

Aktualności

Wybory 2021

14.07.2021

W dniu 17 czerwca 2021r. w Domu Technika NOT w Słupsku, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku. Zaproszonych gości i uczestników zebrania powitał dotychczasowy Prezes Tadeusz Bruzda.
Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. W wyniku  głosowania Przewodniczącym Zebrania został Janusz Miklaszewski. Po przedstawieniu i przyjęciu ramowego regulaminu i porządku obrad powołano Komisję Mandatową i Komisję Wniosków i Uchwał. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Regionalnej FSNT NOT w Słupsku za okres kadencji lat 2017 - 2021 przedstawił Prezes Zarządu  Tadeusz Bruzda. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Kazimiera Rennert. Po przedstawieniu sprawozdań, przystąpiono  do dyskusji nad ww. dokumentami. Kolejnym punktem zebrania było zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Rady, które w wyniku głosowania udzielono jednogłośnie.

W drugiej części Zebrania po przedstawieniu zasad przystąpiono do wyborów władz statutowych Rady Regionalnej  FSNT - NOT w Słupsku. W wyniku wyborów na Prezesa Zarządu Rady wybrano kol. Tadeusza Bruzdę z PZITS, na wiceprezesów kol. Krystynę Popiel z SRzM, kol. Piotra Gawła z SEP oraz Stanisława Wabia z SWP, sekretarzem wybrano Mariusza Ożarka z SITK.

Po złożeniu gratulacji nowo wybranym władzom przez Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego głos zabrał nowo wybrany Prezes Zarządu Tadeusz Bruzda. Przedstawił m.in. projekt działania Zarządu Rady na najbliższe lata.

Ostatnim punktem Zebrania było odczytanie i przyjęcie uchwały z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Rady, po czym zakończono obrady i udano się na mały poczęstunek.


© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku