Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej
w Słupsku
Rada Regionalna
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
76-200 Słupsk, ul. Garncarska 4
tel.: 59 84 22 538, 84 22 318
fax: 59 84 22 538
e-mail: biuro@not.slupsk.pl

XXV Kongres Techników Polskich

ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA

16-18 czerwca 2016 r.  

XXV KONGRES TECHNIKÓW POLSKICH 

III ŚWIATOWY ZJAZD INŻYNIERÓW POLSKICH

 

Zapraszamy wszystkich inżynierów do udziału w XXV KONGRESIE TECHNIKÓW POLSKICH 

(KTP) i III ŚWIATOWYM ZJEŹDZIE INŻYNIERÓW POLSKICH (SZIP) organizowanych w dniach 

16 - 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu - Europejskiej Stolicy Kultury. 

Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z 

kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami.

Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych w czasie obu wydarzeń będą m.in. istotne 

dla polskiej gospodarki zagadnienia: relacje między nauką a gospodarką, w tym transfer zaawansowanych 

technologii; kształcenie inżynierów; stan polskiej elektryki oraz transportu; rozwój techniki a 

Uczestnicy XXV KTP i III SZIP będą mogli zapoznać się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków 

Polskich (przygotowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP), a także z najnowszymi 

tendencjami IT (Information Technology) w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami 

będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz  infrastruktura – 

W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia strefy wolnego handlu 

między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Kongresy Techników Polskich są ważnym wydarzeniem dla całego polskiego środowiska naukowo-

technicznego. Hasłem XXV Kongresu jest „Technika-Człowiekowi”. Pierwszy, historyczny Kongres odbył się 

w 1882 r. w Krakowie. Przyjechali nań technicy i inżynierowie z trzech zaborów oraz spoza kraju. Tę ideę 

wspólnych obrad polskich inżynierów z kraju i spoza jego granic chcemy kontynuować organizując oba 

spotkania inżynierskie wspólnie.

Idea zwoływania Zjazdów zrodziła się z inicjatywy polonijnych środowisk technicznych, jako kontynuacja 

wcześniejszych sympozjów integracyjnych „Polacy Razem” środowisk inżynierów polskich oraz polonijnych 

organizowanych przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od 1996 r. Każdy kolejny Zjazd 

przyciągał uwagę coraz większej liczby uczestników. 

Hasło III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich brzmi „Inżynierowie Polsce i Światu”.

Organizatorami XXV KTP i III SZIP są:

• Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,

• Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych,

• Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, 

• Rada Główna Instytutów Badawczych,

• Akademia Inżynierska w Polsce,

• Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,

• Politechnika Wrocławska.

Więcej informacji na stronach: www.ktp.enot.pl  i  www.szip.org.pl

WEŹ UDZIAŁ WE WROCŁAWSKIM SPOTKANIU TWÓRCÓW TECHNIKI

 

 

© Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku